Bindhe Biluhuta

Bindhe biluhuta
ula ulau loduwo
Wanu ola mita
ngo indha mopulito

Bindhe biluhuta
malo sambe lolowo
Malita dadata
ora sawa toho woto

Monga bindhe bindhe biluhuta
timi idu bele dilata moto lawa
Monga bindhe bindhe biluhuta
timi idu bele dilata moto lawa

Bindhe biluhuta
diyalu tou wewo
Bindhe biluhuta
deboto Hulondalo

No comments: